കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Debt+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെറ്റ്
   • വായ്‌പ
   • കടപ്പാട്
  • നാമം :Noun

   • ഋണം
   • കടം
   • കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ
 2. Debt of nature+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെറ്റ് ഓഫ് നേചർ
  • നാമം :Noun

   • മരണം
 3. Bad debt+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ബാഡ് ഡെറ്റ്
  • നാമം :Noun

   • കിട്ടാക്കടം
 4. Floating debt+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഫ്ലോറ്റിങ് ഡെറ്റ്
  • നാമം :Noun

   • കണക്കറിയാത്ത കടം
 5. To honour a debt+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • ക്രിയ :Verb

   • കടം വീട്ടുക
 6. Repaying ones debts+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റീപേിങ് വൻസ് ഡെറ്റ്സ്
  • നാമം :Noun

   • കടംവീട്ടല്‍
 7. To repay ones debts+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റൂ റീപേ വൻസ് ഡെറ്റ്സ്
  • ക്രിയ :Verb

   • കടംവീട്ടുക
 8. Debts+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെറ്റ്സ്
  • നാമം :Noun

   • ബാധ്യത
X