കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Debtor+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെറ്റർ
  • നാമം :Noun

   • കടം മേടിച്ചവന്‍
   • കടക്കാരന്‍
   • കടമപ്പെട്ടവന്‍
 2. Sundry debtors+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • വ്യാപാരത്തിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയവർ
X