കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Debug+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ഡീബഗ്
    • ക്രിയ :Verb

      • പ്രോഗ്രാമിലുള്ള തെറ്റുകള്‍ കണ്ടുപിടിച്ച്‌ തിരുത്തുക
X