കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Debunk+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡിബങ്ക്
  • ക്രിയ :Verb

   • കാപട്യത്തിന്റെ മറ നീക്കുക
   • കളവു വെളിച്ചത്താക്കുക
   • കൃത്രിമ പ്രശസ്‌തി പൊളിക്കുക
   • അവകാശവാദത്തിന്റെയും മറ്റും കളവ്‌ തെളിയിക്കുക
X