കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Debut+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡേബ്യൂ
  • നാമം :Noun

   • പ്രാരംഭം
   • പുറപ്പെടല്‍
   • അരങ്ങേറ്റം
   • പ്രഥമശ്രമം
   • പ്രഥമപ്രദര്‍ശനം
  • ക്രിയ :Verb

   • പ്രവേശിക്കുക
 2. Debut-ante+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • ആദ്യമായി രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നവള്‍
X