കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Decade+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെകേഡ്
  • നാമം :Noun

   • ദശകം
   • ദശവര്‍ഷം
   • ദശാബ്‌ദം
   • പത്തിന്‍റെ ഗണം
   • പത്തു കൊല്ലം
   • ദശാബ്ദം
 2. Decadent+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെകഡൻറ്റ്
  • വിശേഷണം :Adjective

   • ക്ഷയിക്കുന്ന
   • ചീയുന്ന
   • അത്യന്തം സുഖലോലുപനായ
   • അധഃപതിക്കുന്ന
   • ചീയുന്ന വസ്തു
   • ചീഞ്ഞ വസ്തു
 3. Decadence+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെകഡൻസ്
  • നാമം :Noun

   • ഗതി
   • ക്ഷയോന്‍മുഖത
   • അധോഗതി
   • അധോഗതി
   • അധ:പതനം
   • ജീര്‍ണ്ണനം
   • സദാചാരത്തിനും മറ്റുമുളള ഇടിച്ചില്‍
X