കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Decaf+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ഡീകാഫ്
    • നാമം :Noun

      • കാപ്പിക്കുരുവില്‍ സാധാരണയായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കഫീന്‍ എന്ന ഉത്തേജപദാര്‍ത്ഥം ഇല്ലാത്ത കാപ്പി
X