കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Dune+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡൂൻ
  • നാമം :Noun

   • കടല്‍ക്കരയിലെ മണല്‍ക്കുന്ന്‌
   • പുളിനം
 2. Sand dune+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  സാൻഡ് ഡൂൻ
  • നാമം :Noun

   • മണല്‍ക്കൂനകള്‍
X