കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Dysentery+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ഡിസൻറ്റെറി
    • നാമം :Noun

      • ചളിയും ചോരയും മലത്തോടുകൂടിത്തന്നെ വെളിക്കു പോകുന്ന രോഗം
X