കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Dysentry+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

   • അര്‍ശ്ശസ്‌
  • നാമം :Noun

   • വയറിളക്കവും ഛര്‍ദ്ദിയും ഒരുമിച്ചുവരുന്ന ഒരു രോഗം
   • ഉദരാമയം
   • വസന്തം എന്ന ഒരു രാഗം
X