കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Dysfunctional+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ഡിസ്ഫങ്ക്ഷനൽ
    • വിശേഷണം :Adjective

      • പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത
X