കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Dyslexia+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡിസ്ലെക്സീ
  • നാമം :Noun

   • പദാന്ധത
   • വായിക്കാനും എഴുതാനുമുള്ള വലിയ പ്രയാസം
X