കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Dysmenorrhea+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • നാമം :Noun

      • സ്ത്രീകള്ക്ക് മാസമുറ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വേദന
X