കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Dysopia+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • കാഴ്‌ചക്കുറവ്‌
   • നേത്രശക്തിക്ഷയം
   • തിമിരം
X