കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Dystopia+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അസന്തുഷ്ടി നിറഞ്ഞ ഒരു സാങ്കല്‍പ്പിക അവസ്ഥയോ, സ്ഥലമോ
   • നാശം മാത്രം ഉള്ള സ്ഥലം
   • നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം
X