കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Fabians+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • നാമം :Noun

      • സാവധാനമായ പരിവര്‍ത്തനത്തിലൂടെ സോഷ്യലിസം നടപ്പാക്കാമെന്ന സിദ്ധാന്തത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവന്‍
X