കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Facade+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഫസാഡ്
  • നാമം :Noun

   • മുഖഭാവം
   • കെട്ടിടത്തിന്റെ മുന്‍വശം
   • മുഖപ്പ്‌
X