കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Face down+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ഫേസ് ഡൗൻ
    • ക്രിയ :Verb

      • നോക്കിലൂടെയും വാക്കിലൂടെയും ഭയപ്പെടുത്തുക
X