കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Face off+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • ഉപവാക്യ ക്രിയ :Phrasal verb

      • എട്ടുമുട്ടളിനുള്ള നിലപാട് എടുക്കുക
X