കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Face to face+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഫേസ് റ്റൂ ഫേസ്
  • ക്രിയ :Verb

   • അഭിമുഖീകരിക്കുക
   • സമ്മുഭിമുഖീകരിക്കുക
   • അഭിമുഖമായിരിക്കുക
  • ഭാഷാശൈലി :Idiom

   • മുഖാമുഖമായിരിക്കുക
X