കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Face up to+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഫേസ് അപ് റ്റൂ
  • ക്രിയ :Verb

   • നിര്‍ഭയം നേരിടുക
   • അസുഖകരമായ യഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളെ നേരിടുക
X