കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Face value+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഫേസ് വാൽയൂ
  • നാമം :Noun

   • മുഖവില
 2. Face-value+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • അടിസ്ഥാനമൂല്യം
X