കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Facebook+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • സംജ്ഞാനാമം :Proper noun

      • ഒരു പ്രസിദ്ധമായ സാമൂഹിക കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കൂട്ടായ്മ സംവിധാനം
X