കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Faceless+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഫേസ്ലസ്
  • വിശേഷണം :Adjective

   • മുഖരഹിതനായ
   • മുഖമില്ലാത്ത
X