കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Facer+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഫേസർ
  • നാമം :Noun

   • അപജയം
   • നാട്യക്കാരന്‍
   • മുഖത്തടി
   • പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വിഷമം
   • ധീരന്‍
X