കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Facilitation+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഫസിലറ്റേഷൻ
  • നാമം :Noun

   • സുസാധ്യത
 2. Facilitate+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഫസിലറ്റേറ്റ്
   • നടപ്പാക്കുക
   • സുഗമാക്കുക
  • ക്രിയ :Verb

   • ലഘുവാക്കുക
   • നിര്‍വ്വഹിക്കുക
   • സുഖകരമാക്കുക
   • സുഗമമാക്കുക
   • എളുപ്പമാക്കുക
   • സുലഭമാക്കുക
X