കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Facing towards+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ഫേസിങ് റ്റവോർഡ്സ്
    • വിശേഷണം :Adjective

      • അഭിമുഖമായി
X