കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Faction+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഫാക്ഷൻ
  • നാമം :Noun

   • കലഹം
   • കലഹക്കാര്‍
   • വിരോധപക്ഷം
   • കക്ഷിവഴക്ക്‌
   • കല്ലാക്കല്‍
   • വിമതവിഭാഗം
   • ഒരു സംഘടനയ്ക്കുള്ളിലെ വിമതവിഭാഗം
X