കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Facts and figures+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഫാക്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിഗ്യർസ്
  • ഭാഷാശൈലി :Idiom

   • തത്വങ്ങളില്‍ ആധാരമായത്‌
   • തത്വങ്ങളില്‍ ആധാരമായത്
X