കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Full of years+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ഫുൽ ഓഫ് യിർസ്
    • ക്രിയാവിശേഷണം :Adverb

      • പ്രായധിക്യത്തില്‍
X