കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Horse tail+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ഹോർസ് റ്റേൽ
    • നാമം :Noun

      • കുതിരവാല്‍
X