കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. In fact+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • ഉപവാക്യം :Phrase

      • യഥാർഥത്തിൽ
      • വാസ്തവത്തിൽ
X