കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Leap-year+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • അധിവര്‍ഷം
   • ഫെബ്രുവരിമാസത്തിന് 29 ദിവസമുള്ള വര്‍ഷം
 2. Leap year+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ലീപ് യിർ
  • നാമം :Noun

   • അധിവര്‍ഷം
   • ഫെബ്രുവരി മാസത്തില്‍ 29 ദിവസങ്ങള്‍ വരുന്ന വര്‍ഷം
   • ഫെബ്രുവരിമാസത്തിന്‌ 29 ദിവസമുള്ള വര്‍ഷം
X