1. Mastication+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • ചവച്ചരച്ചത്‌
 2. Masticate+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

   • ചവയ്ക്കുക
   • പല്ലുകൊണ്ടരയ്ക്കുക
   • ചവച്ചരയ്ക്കുക
  • ക്രിയ :Verb

   • ചവയ്‌ക്കുക
   • ചര്‍വ്വണം ചെയ്യുക
   • ചവച്ചരക്കുക
 3. Masticator+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • ചവയ്‌ച്ചരയ്‌ക്കുന്നവര്‍
 4. Mastic+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • വാര്‍ണീഷു ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മരപ്പശ
X