കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. New years eve+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    നൂ യിർസ് ഈവ്
    • നാമം :Noun

      • ഒരു വര്‍ഷത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം
X