കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Niche+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  നിച്
  • നാമം :Noun

   • ഭിത്തിമാടം
   • യോഗ്യമായ സ്ഥാനം
   • വളരാന്‍ ഏറ്റവും പറ്റിയ സാഹചര്യം
X