കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. O baptize+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ഔ ബാപ്റ്റൈസ്
    • ക്രിയ :Verb

      • ജ്ഞാനസ്‌നാനംചെയ്യുക
X