കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Oar less+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ഓർ ലെസ്
    • വിശേഷണം :Adjective

      • നയ്‌മ്പിനെ സംബന്ധിച്ച
X