കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Oath taking+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ഔത് റ്റേകിങ്
    • ക്രിയ :Verb

      • പ്രതിജ്ഞയെടുക്കല്‍
X