കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Oath talking+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ഔത് റ്റോകിങ്
      • പ്രതിജ്ഞാവാചകം ചൊല്ലല്‍
X