കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Obduracy+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • പിടിവാശി
   • മൂര്‍ഖത്വം
   • ചിത്തകാഠിന്യം
   • കഠോരഹൃദയം
X