കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Obesity+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഔബീസറ്റി
  • നാമം :Noun

   • ക്രമാതീതമായ സ്ഥൂലത
   • അമിതവണ്ണം
 2. Obese+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഔബീസ്
   • തടിച്ചുകൊഴുത്ത
  • വിശേഷണം :Adjective

   • തടിച്ച
   • പൊണ്ണത്തടിയുള്ള
X