കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Object d' art+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • നാമം :Noun

      • ഒരു ചെറിയ അലങ്കരിച്ച വസ്‌തു
      • ഒരു ചെറിയ അലങ്കരിച്ച വസ്തു
X