കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Object lesson+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ആബ്ജെക്റ്റ് ലെസൻ
  • നാമം :Noun

   • ദൃഷ്‌ടാന്തപാഠം
   • ദൃഷ്ടാന്തപാഠം
X