ക്ഷമിക്കുക

നിങ്ങള്‍ അന്വേഷിച്ച "one of the 8 elephants guarding the 8 corners of the universe" എന്ന പദത്തിന്റെ അര്ത്ഥം കണ്ടെത്താനായില്ല. സാധ്യമെങ്കില്‍, ദയവായി നിഘണ്ടുവില്‍ ചേര്‍ക്കുക.