കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Plate rack+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  പ്ലേറ്റ് റാക്
  • നാമം :Noun

   • പ്ലയിറ്റുകള്‍ സൂക്ഷിച്ചു വയ്‌ക്കുന്ന തട്ട്‌
   • പ്ളെയിറ്റുകള്‍ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്ന തട്ട്
X