കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Put years on+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    പുറ്റ് യിർസ് ആൻ
    • ക്രിയ :Verb

      • പ്രായം തോന്നിക്കുക
X