കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Qawwali+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • നാമം :Noun

      • സൂഫീ ദർഗ്ഗകളുൽ ആലപിക്കപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക ശ്രുതികളിലുള്ള ഗാനം
X