കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Qisam+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

      • ക്യൂവ്‌ഡ്‌ ഇന്‍ഡക്‌സ്‌ഡ്‌ സീക്വന്‍ഷ്യല്‍ ആക്‌സെസ്‌ മെത്തേഡ്‌
X