കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Qlic+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

      • ക്വാളിഫൈഡ്‌ ലോജിക്കല്‍ ലിങ്ക്‌ കണ്‍ട്രാള്‍
X